แบบสำรวจความคิดเห็น

1. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบ OBECLMS ?
       1. ดีมาก   
              94 เสียง   71.76%
       2. ดี   
              12 เสียง   9.16%
       3. ปานกลาง   
              4 เสียง   3.05%
       4. น้อย   
              3 เสียง   2.29%
       5. น้อยมาก   
              18 เสียง   13.74%
ผู้แสดงความคิดเห็น 131 เสียง สำรวจเมื่อ 13 December 2011 ถึง ปัจจุบัน