3. โมเมนต์ความเฉื่อย

ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรูปต่าง ๆ รอบแกนสมมาตร สามารถคำนวณได้โดยวิธีแคลคูลัส คือ


โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรูปต่าง ๆ ที่น่ารู้ มีดังต่อไปนี้

รูปร่างวัตถุ แกนหมุน รูป โมเมนต์ความเฉื่อย I
ทรงกลมตัน มวล m รัศมี R รอบแกนผ่านจุดศูนย์กลาง
ทรงกลมกลวง มวล m รัศมี R รอบแกนผ่านจุดศูนย์กลาง
ทรงกระบอกตัน มวล m รัศมี R

ยาว L

รอบแกนของทรงกระบอก
แผ่นกลมบาง มวล m รัศมี R รอบแกนผ่านศูนย์กลาง

ตั้งฉากกับแผ่น

แผ่นกลมบาง มวล m รัศมี R รอบแกนผ่านศูนย์กลาง

บนระนาบของแผ่น

แท่งวัตถุเล็ก มวล m ยาว L รอบแกนผ่านศูนย์กลางมวล

ตั้งฉากกับแท่ง

การหมุนของวัตถุทั้งหมดในตารางข้างบนเป็นการหมุนรอบแกนผ่านจุดศูนย์กลางมวลและเป็นแกนสมมาตรของวัตถุ มีหลักที่สามารถพิสูจน์ได้อยู่ว่า

ถ้าเลื่อนแกนหมุนไปเป็นระยะ ให้ขนานแกนสมมาตรเดิม โมเมนต์ความเฉื่อยจะเพิ่มขึ้น เท่ากับ(ต้องนำค่า มาบวกค่าในตาราง)