สาระการเรียนรู้
หลักการของสมดุล
สภาพสมดุล คือ วัตถุที่อยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อย ในที่นี้เสมือนว่าตัวเราที่อยู่บนผิวโลกอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยและวัตถุที่สังเกตเป็นวัตถุแข็งเกร็ง คือ ไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีแรงมากระทำ

วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลได้ ต้องอยู่ในเงื่อนไข 2 ข้อดังนี้

  1. แรงลัพธ์เป็นศูนย์ (ไม่เคลื่อนที่) เขียนเป็นสมการได้เป็น

  เมื่อ    แทนแรงต่างๆที่กระทำต่อวัตถุ
     คือ ผลรวมของแรงต่างๆที่กระทำต่อวัตถุ


  2. ทอร์กลัพธ์หรือโมเมนต์ลัพธ์เป็นศูนย์ (ไม่หมุน)
  หรือ
  เมื่อ แทนโมเมนต์ของแรงต่างๆที่กระทำต่อวัตถุ
     แทนโมเมนต์ของแรงรอบแกนใดแกนหนึ่ง

ข้อมูลอ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 , โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2550

คณาจารย์แม็ค, Compact ฟิสิกส์ ม.4, บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, พ.ศ. 2551

© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ