1. ทำการทดลองการแทรกสอดของแสงและสรุปได้ว่า เมื่อแสงผ่านสลิตคู่จะเกิดการแทรกสอด

2. อธิบายการเกิดแถบมืดแถบสว่างบนฉาก ซึ่งเกิดจากแสงผ่านสลิตคู่

3. อธิบายได้ว่าเมื่อแสงผ่านสลิตคู่ ตำแหน่งของแถบสว่างใดๆ เป็นไปตามสมการ 

    และตำแหน่งของแถบมืดใดๆ เป็นไปตามสมการ

4. ใช้สมการ และ คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้

5. ทำการทดลองการเลี้ยงเบนของแสงและสรุปได้ว่า เมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยวจะเกิดการเลี้ยวเบน

6. อธิบายการเกิดแถบมืด แถบสว่างบนฉาก ซึ่งเกิดจากแสงผ่านสลิตเดี่ยว

7. อธิบายได้ว่า เมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยว ตำแหน่งของแถบมืดใดๆ เป็นไปตามสมการ

8. ใช้สมการ คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้

9. ทำการทดลองและคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงสีต่างๆ โดยใช้เกรตติง

10. อธิบายการกระเจิงของแสงและนำไปใช้อธิบายการมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน

 
© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ