เกรตติง

       เกรตติง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสเปรคของแสงและหาความยาวคลื่นแสง โดยอาศัย คุณสมบัติการแทรกสอด
ของคลื่นลักษณะของเกรตติง จะเป็นแผ่นวัสดุบางที่ถูกแบ่งออกเป็นช่องขนานซึ่งอยู่ชิดกันมาก โดยทั่วไปใน 1 เซนติเมตร
แบ่งออกเป็น 10,000 ช่อง ในการทดลอง ถ้าเราให้แสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงขาวจากหลอดไฟส่องผ่านเกรตติง
เราจะเห็นสเปรคตรัมของแสงอาทิตย์หรือแสงขาวออกเป็น 6 สี เกรตติงถูกพัฒนามาจากสลิตคู่โดยการเพิ่มจำนวนช่วง
ทั้งสองให้มากขึ้น มีผลทำให้ระยะห่างระหว่างช่องอยู่ใกล้กันมากขึ้นทำให้การเลี้ยวเบนของแสงมากขึ้น

        แสงความยาวคลื่นเดียวตกกระทบเกรตติง แสงบางส่วนจะเบนออกจากแนวไปปรากฏบนฉากเป็นแถบสว่างเล็กๆ
แถบสว่างนี้เกิดจากการแทรกสอดของแสงจากช่องอื่นๆทุกช่องที่เสมือนเป็นแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์ การหาตำแหน่ง
ของแถบสว่างให้ถือว่าฉากอยู่ไกลจากเกรตติงมาก จนแสงจากช่องแต่ละช่องของเกรตติงที่เคลื่นที่ไปที่ฉากสามารถ
ประมาณได้ว่าเป็นแสงขนาน

        ถ้าให้แสงผ่านสลิตเกิดแถบสว่างที่ฉาก ณ ตำแหน่ง P โดยที่ d คือค่าความยาวของเกรตติงหรือจำนวนช่องทั้งหมด ดังรูป


สมการของแถบสว่างในปรากฏการณ์เลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านเกรตติง

  เมื่อ n = ลำดับของแถบสว่างที่ 0,1, 2,…

 n = แถบสว่างกลาง, แถบสว่างที่ 1,2,... ตามลำดับ

        เมื่อพิจารณาช่อง 2 ช่องที่อยู่ติดกันโดยใช้หลักการเดียวกับการแทรกสอดของสลิตคู่ พิจารณาตำแหน่ง  P ซึ่งเป็นแถบสว่างที่ 1 ระยะทางที่แสงจากช่องแต่ละช่องของเกรตติงถึง P จะไม่เท่ากัน เช่นที่ A กับ B ผลต่างระหว่างระยะทางที่แสง
เคลื่อนที่ไปถึง P จะเท่ากับ เมื่อ d คือระยะห่างระหว่างช่อง  ถ้า P เป็นแถบสว่างที่ n ผลต่างของระยะทางดังกล่าว
จะเท่ากับ จะสรุปได้ว่า เมื่อ n = 0,1, 2,…

แสงเป็นอนุภาคหรือคลื่น
แสงและสเปคตรัม
การแทรกสอดของแสง
การเลี้ยวเบนของแสง
เกรตติง
การกระเจิงของแสง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ