ปรากฏการณ์เรือนกระจก

       แสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อผ่านบรรยากาศของโลกส่วนหนึ่งจะถูกบบรรยากาศ
ดูดกลืนและอีกส่วนหนึ่งจะถูกสะท้อนกลับสู่อวกาศ แสงที่ถูกบรรยากาศโลกดูดกลืนจะทำให้ผิวโลกร้อนขึ้น เนื่องจาก
วัตถุร้อนทุกชนิดจะมีการปล่อยรังสีอินฟราเรดและเนื่องจากรังสีอินฟราเรดมีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของโมเลกุล
ของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และไอน้ำในบรรยากาศดังนั้น เมื่อรังสีนี้ตกกระทบโมเลกุลของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และไอน้ำ
จะถูกดูดกลืน ทำให้โมเลกุลมีพลังงานเพิ่มขึ้นและปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาอีกทุกทิศทาง กระบวนการจะเกิดขึ้นซ้ำๆ
ผิวโลกจึงร้อนมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น เหตุการณ์ข้างต้นถูกเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิด
ในเรือนเพาะเพาะปลูกหรือในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิดเวลาจอดไว้กลางแจ้ง


ข้อมูลอ้างอิง

http://www.rmutphysics.com/PHYSICS/oldfront/62/light1/ligh_22.htm
http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/pt/www.pt.ac.th/ptweb/prajead/light/interferenc/grating.htm
http://cse.ssl.berkeley.edu/lessons/indiv/nellie/em_prism.html
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
ฟิสิกส์ เล่ม 2, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2550

แสงเป็นอนุภาคหรือคลื่น
แสงและสเปคตรัม
การแทรกสอดของแสง
การเลี้ยวเบนของแสง
เกรตติง
การกระเจิงของแสง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 
© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ