10. อธิบายส่วนสำคัญของเลนส์และรังสีที่ผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า

11. เขียนรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งของภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและ
เลนส์เว้า พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะวัตถุ ระยะภาพ
และความยาวโฟกัสได้

12. อธิบายปรากฎการณ์กระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ้ง มิราจ

13. ทำการทดลองเกี่ยวกับทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพนิ่ง
กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ และนำความรู้เรื่องเลนส
์ไปอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์และกล้องถ่ายรูป

 

14. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสงกับ
ความสว่างบนพื้นที่ที่รับแสงหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้

15. นำความรู้เรื่องความสว่างไปอธิบายการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมในสถานที่ต่างๆ

16. เปรียบเทียบการทำงานของตาคนกับกล้องถ่ายรูป

17. อธิบายการใช้เลนส์เพื่อช่วยในการมองเห็นของคนสายตาสั้นและคนสายตายาว