สาระการเรียนรู้

การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีตัวเลขระบุความต่างศักย์และกำลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำตัวเลขนี้ ไปคำนวณพลังงานไฟฟ้าได้รับนั่นคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1 จะหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ย
 
 และพลังงานไฟฟ้า  ในเวลา ได้จากสมการ
        และ         
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำมีค่าเป็นศูนย์ นั่นคือ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวงจร
(เครื่องใช้ไฟฟ้า) จะเท่ากับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ความต้านทานเท่านั้น ดังนั้นในการใช้กฎของโอห์มพิจารณา
จะได้ความสัมพันธ์ทำนองเดียวกับความสัมพันธ์ในกรณีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ดังสมการ

            หรือ        

และ                   หรือ     

เมื่อ เป็นความต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง

 
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
    และเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 , โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2550
 
 
 
 
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ