แบบสำรวจความคิดเห็น

1. คุณมีความพึงพอใจกับการใช้งานระบบมากเพียงใด ?
       1. ดีมาก   
              387 เสียง   58.90%
       2. ดี   
              104 เสียง   15.83%
       3. ปานกลาง   
              68 เสียง   10.35%
       4. น้อย   
              28 เสียง   4.26%
       5. น้อยมาก   
              70 เสียง   10.65%
ผู้แสดงความคิดเห็น 657 เสียง สำรวจเมื่อ 30 October 2009 ถึง ปัจจุบัน